Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Sorelle Design. Opgemaakt/herzien op 24 mei 2018 te Amsterdam.

Deze algemene voorwaarden zijn geldend en bindend binnen de grafische & ICT sector. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. Sorelle Design: Sorelle Design (KvK nr.64127877)

1.2. Opdrachtgever: de wederpartij van Sorelle Design. De natuurlijke of rechtspersoon die opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden.

1.3. Opdrachtnemer: Sorelle Design. Opdrachtnemer die de opdracht als bedoeld onder 2 heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht.

1.4. Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Sorelle Design.

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Sorelle Design gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Sorelle Design verrichtte handelingen.

2.2. Door aanbetaling van een offerte of betaling van een andere overeenkomst met Sorelle Design verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Sorelle Design en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Sorelle Design en opdrachtgever in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

2.6. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft Sorelle Design het recht de prijzen hierover aan te passen.

3.1. De door Sorelle Design gemaakte offertes zijn vrijblijvend; ze zijn geldig gedurende 30 dagen vanaf offerte datum, tenzij anders aangegeven. Na dit termijn dient een nieuwe offerte aangevraagd te worden.

3.2. Sorelle Design is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk is bevestigd, en een aanbetaling ontvangen is binnen 30 dagen.

3.3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Sorelle Design zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

3.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Sorelle Design niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4.1. Alle prijzen vermeld op de website, offertes en overige documenten van Sorelle Design zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

4.2. Alle prijzen vermeld op de website zijn slechts ter indicatie. Voor elke opdracht ontvangt u een persoonlijke offerte.

Empty section. Edit page to add content here.
Empty section. Edit page to add content here.
Empty section. Edit page to add content here.

Cookies & Privacy policy

Deze website maakt gebruik van Google Analytics cookies.